หน้าหลัก กลุ่มนโยบายและแผน บุคลากร

:: กลุ่มนโยบายและแผน ::

  กระทรวงศึกษาธิการ

  สำนักงาน ก.ค.ศ.

  สนง.คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  สำนักนโยบายและแผน สพฐ.

  สพป.สุโขทัย เขต 1

  กลุ่มออกแบบ และก่อสร้าง สพฐ.

  DATA ON WEB

  กลุ่มสารสนเทศ สพฐ.

  ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ.

  สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ GIS1
   20
[ ผู้อ่าน 5 คน ]     03 เมษายน 2557   อ่านต่อ >>>
เรียน  คณะกรรมการจัดตั้งงบประมาณฯ ปกติ เลขที่หนังสือ 5347   ลงวันที่   11 ธันวาคม 2551
เรื่อง  ขอเชิญประชุม [ เอกสารที่ 1]
เรียน  ผอ.ร.ร.ทุกโรงเรียน ปกติ เลขที่หนังสือ 5204   ลงวันที่   08 ธันวาคม 2551
เรื่อง   การรับส่งหนังสือราชการ [ เอกสารที่ 1][ เอกสารที่ 2][ เอกสารที่ 3]
เรียน  ผอ.ร.ร.ที่ได้รับค่าพาหนะรับส่งนักเรียน ปกติ เลขที่หนังสือ 5289   ลงวันที่   08 ธันวาคม 2551
เรื่อง   การจัดสรรงบประมาณรายการค่าจ้างเหมาะพาหนะรับ-ส่ง นักเรียนภาคเรียนที่ 2/2551 [ เอกสารที่ 1][ เอกสารที่ 2]
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน ทุกแห่ง ปกติ เลขที่หนังสือ 04158/5202   ลงวันที่   01 ธันวาคม 2551
เรื่อง   การขออนุมัติงบประมาณเพื่อเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ปีงบประมาณ 2552 [ เอกสารที่ 1][ เอกสารที่ 2]
เรียน  ผอ.ร.ร.ในเขต อ.กงไกรลาศ ปกติ เลขที่หนังสือ 5186   ลงวันที่   28 พฤศจิกายน 2551
เรื่อง  ขอเชิญประชุม [ เอกสารที่ 1]
เรียน  ผอ.ร.ร.ตามเอกสารที่ 1 ปกติ เลขที่หนังสือ 5160   ลงวันที่   28 พฤศจิกายน 2551
เรื่อง   การจัดสรรงบประมาณรายการค่าจ้างเหมาพาหนะรับ-ส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2551 [ เอกสารที่ 1][ เอกสารที่ 2][ เอกสารที่ 3]
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ปกติ เลขที่หนังสือ 04158/4971   ลงวันที่   18 พฤศจิกายน 2551
เรื่อง  แนวปฏิบัติการขอเปลี่ยนชื่อสถานศึกษา [ เอกสารที่ 1]
เรียน  ผอ.ร.ร.บ้านบึงหญ้า ปกติ เลขที่หนังสือ 4938   ลงวันที่   00 543
เรื่อง  การประชุมชี้แจงการจัดซื้อจัดจ้างและแปลนสิ่งก่อสร้าง งบประมาณปี 2552 [ เอกสารที่ 1]
เรียน  โรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ปกติ เลขที่หนังสือ 04158/4910   ลงวันที่   13 พฤศจิกายน 2551
เรื่อง  การจัดสรรงบประมาณ รายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2551 ครั้งที่ 3 [ เอกสารที่ 1]
เรียน  ทุกโรงเรียน ปกติ เลขที่หนังสือ 4826   ลงวันที่   06 พฤศจิกายน 2551
เรื่อง  การจัดเก็บข้อมูลแผนการรับนักเรียนปีการศึกษา 2552 [ เอกสารที่ 1][ เอกสารที่ 2]

Copyright ® 2007 Sukhothai1.go.th

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 อ.เมือง จ.สุโขทัย
โทรศัพท์ โทร 0-5561-16180, 0-5561-6181 โทรสาร 0-5561-3460
ติดต่อ ผู้ดูแลระบบ master@sukhothai1.go.th
wave_1827@hotmail.com มนตรี ชัยชราแสง tel 083-2191679 (wave)